Skip to main content
סל קניות 0
הודעת אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
 
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ("החוק"), כי ביום 10/03/2022 ניתן בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו פסק דין המאשר הסכם פשרה בין המבקש ובין המשיבות א.ל.מ סחר 2000 בע"מ ופי אלף שותפות מוגבלת ("המשיבות")  בת"צ 48633-01-21 אמיר אור נ' א.ל.מ סחר 2000 בע"מ ואח' ("בקשת האישור"), שעניינה טענות המבקש (המוכחשות) להפרת חובה חקוקה והטעיה של גולשי אתר פי אלף בכל הנוגע לפרסום מחיר קודם במכירה מיוחדת , היות שמדובר היה, לטענת המבקש, במחיר קודם מוטעה, בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
עיקרי הסכם הפשרה: "הקבוצה" עליה יחול הסכם הפשרה – "כלל הלקוחות אשר רכשו ו/או אשר ביקשו לרכוש מוצרים מהמשיבות באמצעות אתר האינטרנט שלהן "פי אלף", ואשר הוצג בפניהם מצג שווא ביחס למחירם הרגיל ו/או הקודם של המוצרים שרכשו ב"מכירה מיוחדת" במהלך שבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור".
תוכן ההסכם במכלול נסיבות העניין הצדדים הסכימו, לצרכי פשרה בלבד ובלי שיהיה בכך הודאה של איזה מהצדדים עם טענותיו של משנהו, על ביצוע הפעולות הבאות:
המשיבות תקפדה בקיום מבצעי מכירות על הצגת מחירו הרגיל של המוצר שממנו ניתן יהי לגזור בהמשך אחוזי הנחה של המוצר שנמכר במבצע.
המשיבות מוכנות להטיל על עצמן באופן וולונטרי מגבלה של קיום מבצעים שמשכם לא יעל על 35 ימים.
המשיבות יתנו פיצוי באמצעות מתן הטבה לציבור על ידי המשיבה בסכום של 480,000 ₪ וזאת כדלהלן:
30,000 ₪ יועברו כתרומה של מוצרי חשמל לעמותות "כנפיים של קמבו ו"אחת מתשע".
המשיבה תיתן באמצעות באנר שיפורסם באתר פי אלף שובר הנחה בגובה 5% לכל צרכן שירכוש מוצרים באתר פי אלף, (למעט מוצרי סלולר וטכנולוגיה) בסכום כולל של 450,000 ₪ (להלן: "סכום ההטבה")
מקום בו יחלפו 24 חודשים, והסכום המצטבר של ההנחות שניתנו ללקוחות הרוכשים לא יעבור את סכום ההטבה, הרי שההנחה תוגדל ל- 10% מסכום הרכישה עד להשלמת הסכום המצטבר של סכום ההטבה.
ההסכם כולל המלצה מוסכמת לגמול לתובעים הייצוגיים ושכ"ט עו"ד ותשלום לקרן למימון תובענות ייצוגיות.
פסק הדין מקים מעשה בי-דין כלפי התובעים הייצוגיים וכל חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה כדין, וביחס לכל הטענות ועילות התביעה שהועלו בבקשת האישור כנגד המשיבה, וכן מהווה ויתור וסילוק הדדי של הצדדים על כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה האחד כנגד משנהו ו/או מי מטעמם, והכל בקשר עם האמור בבקשת האישור ובתקופה האמורה.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה, ובכל מקרה של סתירה בין פסק הדין ובין האמור בהודעה זו, יקבע האמור בפסק הדין.
תוכן הודעה  זו אושר על ידי בית המשפט הנכבד והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
 
יוחי גבע, עו"ד                                                                        מיכל גולדהר, עו"ד
ב"כ התובע                                                                             בורסי עורכי דין, ב"כ הנתבעת 
הרשמו ותוכלו להיות הראשונים לדעת על מבצעים ודילים:מאשר/ת להשתמש במידע שמסרתי לצרכי הודעות ופרסומות כמפורט בתקנון שבאתר